Evalueringsplan på Kolding Friskole

1. Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan:

  • På lærermøder i løbet af vinteren evalueres skolens samlede undervisningstilbud. På baggrund af evalueringen udarbejdes der en opfølgningsplan, og der foretages justeringer, hvor det evt. er påkrævet.
  • Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner og værdigrundlag, der tilsammen udgør det dannelsessyn, skolen vedkender sig.
  • Evalueringen baseres på dialog blandt lærere og øvrigt pædagogisk personale. Resultatet af evalueringen drøftes med bestyrelsen på ordinære bestyrelsesmøder, hvorefter det lægges ud på skolens hjemmeside.
  • På de årlige forældremøder sættes der fokus på et eller flere pædagogiske og dannelsesmæssige områder med det formål, at forældrenes holdninger kan indgå som inspiration til fremtidig skoleudvikling.

  • I det indeværende år har vi haft et særligt fælles fokus to steder. Dels på vores daglige morgensamlinger med sang og fortælling, som indgår i vores samlede undervisningstid. Vi har evalueret det vi gør, hvorfor vi gør det og fået en endnu stærkere fælles forståelse af betydningen af disse samlinger for skolens værdigrundlag og virke, – en centralt pulsslag i hverdagen. Derudover har vi evalueret og fastlagt valgfag, som vi her kalder semesterfag – med indhold fra primært musik, billedkunst, teater og madlavning. Struktur og indhold er blevet belyst grundigt.

2. Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen jf. § 1b stk. 2

  • Skole-hjemsamtaler: På Kolding Friskole evalueres den enkelte elevs udbytte af undervisningen i et nært samarbejde mellem skole og hjem. Samtaler danner grundlag for vurdering og evaluering af barnets faglige, sociale og personlige udvikling og samtalerne prioriteres højt i forhold til skolens kultur, hvor det nære samarbejde mellem hjem og skole er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. I efteråret udarbejdes skriftlige udtalelser til alle elever i 3.-9. klasse, og indgår som et væsentligt og systematisk arbejdsredskab i arbejdet. Der afholdes et til to årlige runder med skole-hjemsamtaler.
  • Elevsamtaler: Klasselæreren afholdes løbende samtaler med eleverne for at støtte deres sociale og faglige udvikling.
  • Forældremøder: Forældremøderne er det forum, der er medvirkende til at skabe et godt klasse – og skolemiljø samt evaluering af ovennævnte. Forældrene inddrages helt naturligt i de beslutninger, der har betydning for klassens trivsel og arrangementer, der kan fremme fællesskabet både blandt elever, forældre og lærere.
  • Evaluering i bredere forstand: Vi lægger meget stor vægt på at forstå og vurdere elevernes udbytte og udvikling gennem alle skolens aktiviteter, – herunder også i legen i frikvartererne, på motionsdagen, ved større fælles arrangementer og i forestillinger og udstillinger på skolen. For de ældste elever sættes der karakterer på fra midten af 8. klasse og afslutningsvist ved FA-prøverne i skolens forskellige fag.

  • Diagnostiske prøver og tests: For at sikre at eleverne får det optimale udbytte af undervisningen, foretager skolen disse test, – eksempelvis ordblindetest, når der skønnes behov for det. Dette sker ofte i samarbejde med PPR. I den daglige undervisning suppleres den dialogbaserede evaluering med skriftlige tests og evalueringsinterviews, der primært baseres på forståelse af det gennemgåede stof.